Współpraca

[EN below]

Chcesz z nami współpracować?

Dobrze żebyś wiedział, że:
– nasza aktywność nie musi przybierać formy regularnej wystawy, będą to następujące po sobie inicjatywy nazywane kolejnymi Warstwami.
– skupiamy się na bieżących działaniach, nie tworzymy rocznego harmonogramu wydarzeń, a najwyżej obejmujący 2, 3 kolejne Warstwy.
– nie prowadzimy otwartego naboru na projekty kolejnych Warstw ani na uczestników planowanych projektów, chyba że taki nabór ogłosimy. Nie oznacza to, że nie interesuje nas Twoje portfolio, bądź pomysł.
– chcąc z nami współpracować należy twórczo odnieść się do koncepcji Warstw (www.wykwit.tumblr.com/warstwy/about) i kontekstu, a następnie po prostu przekonać nas do swojego pomysłu. W takiej, a nie odwrotnej kolejności.
– aby nas przekonać należy pamiętać, że jesteśmy grupą ludzi, których skupia wspólnie wypracowana koncepcja artystyczna.
– nie jesteśmy kuratorami ani instytucją. Naszym priorytetem nie jest promowanie i obsługa artystów, chociaż może to być drugoplanowym efektem współpracy.
– zasady pozyskiwania środków będą zależały od okoliczności. Nie posiadamy stałego źródła finansowania.
-profit nie jest motywacją naszych działań, jest możliwym rezultatem.

Warstwy to projekt wyrosły z inicjatywy Wykwit, ogniskujący swoje działania na pracy z kontekstem miejsca, interwencji w zastaną sytuację i igrania z nią. Założeniem projektu jest stworzenie okoliczności do powstawania warstw-prac na budynku, okolicy i kontekstach. Czyli na zastanych warstwach niematerialnych i fizycznych.

Warstwami niematerialnymi jest np. historia domu i okolicy w szerszym i węższym znaczeniu (personalnym – np. kontakt z sąsiadami/mieszkańcami… i historyczno-społecznym), itd. oraz poprzednie prace-warstwy.

Warstwami fizycznymi są np. rozwiązania budowlano-konstrukcyjne domu, formalne ingerencje PRL-u, kapitalizmu itd. oraz poprzednie prace-warstwy.

Ważna jest świadomość, że na pracy-warstwie powstawać będą kolejne.

Twórca zaproszony do współpracy dedykuje swoją aktywność miejscu uwzględniając konteksty. Ingeruje on w poprzednie warstwy-prace i wie, że ktoś w przyszłości wprowadzi zmiany w to co stworzył. W efekcie jest autorem fragmentu, a nie odrębnej pracy artystycznej. Całość zaś pretenduje do miana idee fixe, lub dzieła totalnego.

[EN]

Would you like to work with us?

It would be good if you knew the following:
– Our activity does not have to acquire the form of a regular exhibition, it is going to be a series of initiatives called Layers.
– We focus on the current actions, we don’t draft an annual plan of events, but rather one that is limited to the next 2 or 3 Layers.
– We are not currently recruiting for the next Layers projects nor looking for the participants of the planned initiatives. We’ll announce it if that’s the case. It doesn’t mean, however, that we’re not interested in your portfolio or idea.
– In order to work with us, you need to relate creatively to the concept of Layers and convince us to your idea, exactly in this order.
– You’ll win our support by keeping in mind that we’re a group of people connected by a collectively designed artistic concept.
– We are not curators nor an institution. Our priority is not promoting and serving artists, although it can be the result of our collaboration.
– The funding will be dependent on the circumstances. We do not have a static source of income.
– Profit is not what motivates us, it is a possible outcome.

Layers are a project that stems from the Wykwit initiative and focuses on working with the context of the place, on the intervention in the situation as is and playing with it. The main idea of the project is to design circumstances that would allow the creation of works/layers on the building itself, in the neighborhood and on related contexts. In other words, on the already existing material and immaterial layers.

The immaterial layers include exploring the history of the house and the area (personally – through the contact with neighbors and tenants and through a socio-historical spectrum), as well as referring to previous Layers.

The physical layers are the construction and design of the house, the modifications they underwent and previous Layers.
Each following event will be called a Layer. One will give rise to the next.

The artists invited to the collaboration dedicate their activity to the place. Their work itself is rooted in the specific conditions of the house and its surroundings. They interfere with the previous Layers and are aware that someone will do the same with their creations. As a result, they become the authors of not a separate piece, but a part of it. The thing as a whole aspires to be an idee fixe, a total masterpiece