Warstwa Rewizyta

[EN below]

REWIZYTA

Rezydencja artystyczna Niny Adelajdy Olczak

1.07. – 30.07.2016

J. Kochanowskiego 21 | Wrocław |WYKWIT

 

W jaki sposób rozmawiać o polsko-niemieckich wątkach na Dolnym Śląsku, jeśli wydaje się, że wszystko już zostało powiedziane? Najlepiej oddać głos komuś, kto – tak jak nasz region – ma niejednoznaczną i wielowarstwową tożsamość. Warstwy i Fundacja Wersja postanowili zorganizować w lipcu 2016 roku rezydencję artystyczną pod hasłem Rewizyta, w ramach której wybrany twórca przygotowałby projekt inspirowany przeszłością tzw. Ziem Odzyskanych. Organizatorzy na potrzeby przedsięwzięcia odnaleźli osobę, której życiorys wpisał się w transgraniczną, polsko-niemiecką narrację.

W trakcie trwania projekt skoncentrował się na współdziałaniu z lokalnymi mieszkańcami. Artystka zaproponowała rozwinięcie i przekształcenie inicjatywy w Rewolucję na Zaciszu, czyli ćwiczenia otwierające umysł na nowe pomysły, cudze racje czy zrozumienie własnych ograniczeń. Rezydencja artystyczna stała się dla artystki podstawą dla działań rewolucyjnych, pojmowanych w szerokim zakresie: społecznym, kulturowym, ekologicznym czy też politycznym. Na okres Rewizyty dom założycieli Warstw i WYKWITU stał się siedzibą sztabu Rewolucji na Zaciszu.

Czas pracy wymknął się zaplanowanemu rytmowi: poznanie nowego – praca w ramach sztuk wizualnych – odpoczynek”. W zamian za to miesiąc minął pod znakiem ciągłego doglądania postępów Rewolucji, w tym kontaktu z mieszkańcami i wypracowania skutecznych metod wspólnotowego oporu.

Spodziewany ciężar – wątpliwość „kto tu jest u siebie, a kto w gościnie” przesunął się na stronę pytań „w jaki sposób możemy się integrować” i „co możemy zmienić”?

Działania, w które włączali się „Zaciszanie” (i nie tylko), stworzyły zaczątek sieci sąsiedzkiej, bazującej na zastanych potrzebach, specyfice życia „tutaj” i mające charakter „stałej ingerencji” w historię domu przy alei Kochanowskiego. Wprawienie w ewolucję zastanych kontekstów, miejmy nadzieję, doprowadzi do zmiany o swojej własnej, stabilniejszej dynamice.

Czas spędzony z sąsiadami był przyczynkiem do zacieśnienia więzi z lokalną społecznością. Dom ma teraz szansę stać się miejscem spotkań, co pozwoli na wymianę wrażeń i wniosków, nie wchodząc w typowy dla instytucji ustrukturyzowany model edukacyjny. Ekipa Warstw jest otwarta na każdego: miłośnika działań artystycznych, gościa zainteresowanego wyglądem domu oraz jego historią, czy przypadkowego przechodnia zaintrygowanego gablotą informacyjną stojącą przed wejściem.

Nina Adelajda Olczak o sobie: jestem artystką-kuratorką zajmującą się performansem i sztuką nowych mediów. Pochodzę z etnicznie mieszanej górnośląskiej rodziny, która od 16 lat mieszka w Niemczech. Wyrosłam w otoczeniu, w którym tradycje niemieckie przeplatały się ze śląskimi i polskimi. Po wyjeździe do Niemiec moja postawa tożsamościowa musiała zostać poddana weryfikacji. Wynikiem tego były moje wieloletnie poszukiwania artystyczne, które zrealizowałam w projektach takich jak Born 1980 in Poland (2013), Akcja Wioska (2015) oraz Hajmat (2014-2016). Ostatni projekt jest dokumentem artystyczno-socjologicznym, analizującym postawę transnarodowej tożsamości, która wytworzyła się na przestrzeni wieków u ludności mieszkającej na Śląsku Opolskim. W socjologii problematyka ta została zidentyfikowana poprzez przykład ruchów ludności na granicach amerykańsko-meksykańskich oraz polsko-niemieckich i służy analizie zagadnienia, czy tak zwana tożsamość transnarodowa jest zaczątkiem nowej tożsamości europejskiej.

 

[EN]

REVISIT

Art residency – Nina Adelajda Olczak

1.07. – 30.07.2016

J. Kochanowskiego 21 | Wrocław |WYKWIT

 

How to talk about the Polish-German stories in the Lower Silesia, when it seems that everything has been already said? It is best to give the voice to someone who, similarly to our region, has an ambiguous and  a multilayer identity. Layers and the Version Foundation decided to organize an artistic residence in July 2016 under the theme The Revisit, during which a chosen artist would prepare a project inspired by the history of the Recovered Territories. The organizers sought a person whose life would fit into the interborder, Polish-German  narrative.

In the course of action the project focused on the cooperation with the local inhabitants. The artist proposed to develop and reshape the initiative into a Revolution in Zacisze[1], an exercise in opening the mind for new ideas, opinions of others and the realization of one’s own limitations. The residence became the basis for the artist to conduct revolutionary actions in various contexts: social, cultural, ecological and political. During The Revisit, the house of the founding members of Layers and WYKWIT became the headquarters of the Revolution in Zacisze.

The time of work eluded the planned rhythm: familiarizing with the new – working with visual arts – resting.

Instead, the month passed by filled with constant supervision of the progress of the Revolution, including the contact with the locals and working on effective methods of a group resistance.

The expected weight – doubts about who is the host and who is the guest – drifted towards questions about the way we could integrate and what could be changed.

The actions that involved the local inhabitants (and not only), created a foundation of a neighborhood network, basing on the encountered needs, the specific nature of living “here” and having the characteristic of a constant interference with the history of the house by al. Jana Kochanowskiego 21 street. We hope that setting the existing contexts into an evolutionary motion would lead to a change with stable dynamics of its own.

The time spent with the neighbors strengthened the bond with the local community. The house has a chance now to become a meeting spot, which would allow exchanging impressions and conclusions without the typically institutional, structured educational model. Layers are open to everybody: a passionate of arts, a guest interested in the architecture of the house and its history, as well as a random passer-by, intrigued by the message board, placed next to the entrance.

[1] Zacisze – a residential district in Wrocław

Nina Adelajda Olczak about herself: I’m an artist-curator working in performance and new media art. I come from an ethnically mixed Lower Silesian family and have lived in Germany since 16 years ago. I grew up in an environment in which German traditions interwove with the Polish and the Silesian ones. After the move to Germany, my attitudes and identity had to be verified, which triggered many years of artistic research. It resulted in projects such as Born 1980 in Poland (2013), Action Village (2015) and Hajmat (2014-2016). The last one is a socio-artistic documentation, analyzing the trans-national identity which arose among the people in the course of centuries in the Silesian Opole. In sociology, this issue was identified in the movement of people between the American and the Mexican border, as well as between Poland and Germany, and serves in the analysis of the question whether the so-called trans-national identity is the beginning of the new European identity.